โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดสงขลา

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

 

ด่วน เชิญชวน......นายจ้าง / สถานประกอบการลงทะเบียน / แจ้งความต้องการเข้าร่วม

โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดสงขลา ปี 2555

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวน นายจ้าง / สถานประกอบการเข้าร่วม

โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดสงขลา ปี 2555  ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) ที่ขาดแคลนแรงงานและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ต้องการรับสมัีครลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการและสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความต้องการพรัอมแนบ     หลักฐานการสัครเข้าร่วมโครงการฯ

 

1.  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาหลักฐานแสดงรายช่่อลูกจ้างของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมของเดือนที่ผ่านมา

(สำหรับนายจ้างสถานประกอบการ)

สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 17  ตุลาดม 2554  ในวันและเวลาราชาการ

ข่าวอื่นๆ